Image
Инженерингова компания Делфина  ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0137-C01- “ Технологична модернизация в предприятието
Дата на стартиране 
10.04.2023
Дата на приключване
10.04.2024
 
 
Стойност на бюджета в лева:
Общо
390 000.00 лева
 
Финансиране от ЕС
195 000.00 лева
Национално финансиране
0 лева
 
Основните цели на проект "Технологична модернизация в предприятието" са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.